RINA Warship 2016 – International Conference – Technical Paper

Paper Presented at the RINA Warship 2016 International Conference in UK

LIFE CYCLE MANAGEMENT MATRIX – OPTIMISING LIFE CYCLE MAINTENANCE OF NAVAL SHIPS

Click here to read the full paper…

ArshadTK Warship

Advertisements

നാളുകൾ…

ഇന്നലെ

എന്നും മനസ്സിന്റെ കോണിൽ കിടക്കുന്ന സുഖമുള്ള നൊമ്പരമാണിന്നലെ,
ഓർക്കുവാനായിരം നനവുള്ള ഓർമ്മകൾ കൂട്ടമായ് പാർക്കുന്നൊരിടം ഇന്നലെ;
ഒരുമയോടൊന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ നന്മതൻ പാഠങ്ങൾ ഓരായിരം,
നാട്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു നാളെയ്ക്കായ് ഒന്നായി പൊരുതിയ പേരായിരം…

ഇന്ന്

ജീവതമെന്നൊരു യാത്രയിൽ നാം ഇന്നും അലസമായ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിടുമ്പോൾ,
നാം വന്ന വഴികളിൽ, നാം നിന്ന നിലങ്ങളിൽ,
നമ്മുടെ മുദ്രകൾ പതിഞ്ഞിടുമ്പേൾ,
സ്മരിക്കണം സാദരം നമ്മുടെ നാളുകൾ നല്ലതായ് നൽകുവാൻ നടന്നവരേ,
നാടിൻ നന്മകൾ നമ്മൾക്കു കാണുവാൻ സൂക്ഷ്മതയോടെ കരുതിയോരെ…

കാടായ കാടെല്ലാം വെട്ടിനിരത്തുമ്പോൾ,
പാടങ്ങൾ ഒക്കെയും മണ്ണിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ,
ഇന്നു നാം അറിയണം നമ്മുടെ ചെയ്തികൾ,
നാടിനു നൽകുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ,
പിന്നെ നാട്ടാർക്കു നൽകുന്ന ദുഖ:ങ്ങളെ…

നാളെ

ഇന്നലെ രാവിൽ അലിഞ്ഞിടുമ്പോൾ,
ഇന്നിന്റെ ഭംഗി മറഞ്ഞിടുമ്പേൾ,
നാളെ തൻ സത്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നഗ്നമായ് മറമാറ്റി തെളിഞ്ഞിടുമ്പോൾ,
ഓർക്കണം സോദരേ നാളെത്രയായാലും,
നാം ചെയ്യും നന്മകൾ നാളെതൻ രക്ഷകർ,
നാം ചെയ്യും തിന്മകൾ തന്നിടും ശിക്ഷകൾ…

Ps of Project

(Text to be updated)

In any project there are several important factors which determines it’s prospects for success or failure. In this article the attempt is to focus of the ‘P’ factors which fall in to this category.

 • Planning
 • PriorityPs of Project
 • Perfection
 • Preparation
 • Power
 • Progress
 • People
 • Professionalism
 • Popularity
 • Processes
 • Procedures
 • Practicality
 • Prevention
 • Politics
 • Past Experiences
 • Partiality
 • Partnership
 • Prejudice
 • Proficiency
 • Pellucidity
 • Participation

(Abstract of article)

Clean India – In the real sense

CleanIndia

The ‘Clean India’ campaign launched by our Prime Minister Mr. Narendra Modi is surely a mission which was long overdue to be undertaken. The key to the successes of this campaign will be the cultural change which needs to be inculcated in to the minds of our people who never think twice before littering in the public places. It is required to develop a sense of responsibility in the minds of every individual to ensure that our country is kept clean and tidy in the same manner as they would like to keep their homes. This campaign is surely a right step in the right direction to propel our country’s march towards becoming a developed nation.

For the ‘Clean India’ campaign to be successful in all respect, it would be necessary for the authorities to focus on the elimination of causes which leads to an unclean India. It’s high time that we address the issue of lack of toilets in our country. The lack of proper waste management system too is a matter of concern. The lessons of personal hygiene and cleanliness needs to be taught to every individual and stringent rules and regulations are to be put in place by the government to punish those who are guilty of begriming and polluting our country.

While the ‘Clean India’ campaign would help us in making our country physically clean, a similar campaign needs to be launched by each citizen of India to clean our country from the other evils which are threatening to damage our society and the place we live. The most dangerous among them is the fire of communalism and terrorism that are being ignited in the minds of our people by religious and political groups who stand to get benefitted in vote politics by dividing the society. The incidents of communal violence and terrorist activities which were orchestrated by these anti social elements in recent past have scarred the social fabric of our country to such an extent that polarization created by it now threatens to live at large not only in the minds of people who were directly affected by it but also in the minds of the generations to come. The real act of cleaning India would be by eliminating the scars thus created and also socially eliminating the forces which were responsible for the creation of such scars.

Another evil which needs to be cleaned from our society is that of corruption and red tape that exists among the political and the bureaucratic fraternity. The cases of corruption which have been exposed by the media recently shows that our country is ahead in one area for sure – the art of corruption. Corruption has become a part of our social living and it seems to be accepted as a part of our culture. This thought and culture needs to be cleaned from the society before it derails our positive efforts to make India a developed country.

The real ‘Clean India’ also means that we eliminate the causes that pollute our nature and exploit our natural resources. An ideal ‘Clean India’ should also ensure that we have ‘Green India’. The authorities will have to get serious about the preservation of our nature and focus on the strict implementation of rules and regulations in this direction.

There are several other evils in our society which also needs to be cleaned on priority. It is the duty and responsibility of all Indians to play our part in the real clean up of India. Let’s launch ourselves in to this campaign to ‘Clean India’ in the real sense to ‘Save India’.

Kerala- Green & Clean?

The image of Kerala – ‘God’s own country’ is under severe threat of being branded as the ‘God’s own dumping yard’. The most common sight while  travelling around this beautiful state today is neither the coconut trees nor the greenery for which the state had been famous for.One It is the heaps of waste and dirt that have been showered around at the road sides and back waters by the people of Kerala. The accumulation of waste in such proportion in densely populated areas should be seen as nothing less than a huge biological bomb which may explode to spread diseases and disease producing agents resulting in epidemics. The most important factors which have played a major role in the creation of such a dangerous and unhygienic situation in the state are the lack of adequate and efficient waste management facilities and the corrupt and laidback approach of the governments. A careful study about the waste management initiatives taken by the governments at all levels in the state would reveal that all the steps taken in this regard were not only short sighted but also plagued with the corrupt motives of the politicians and bureaucrats. TwoIt would be practical for the people to accept that no immediate magical solution could be expected from the authorities at this critical juncture and we will have to wait for at least a few more years to get a permanent solution for this problem. Therefore as responsible citizens, it is the duty of each individual to ensure that the generation of domestic waste originating from our homes are reduced to the best possible extend and are disposed at designated places. Each individual should actively participate in the collective efforts of the community to clean up our surroundings and thereby play our role in keeping our ‘God’s own country’ Green and Clean !!!

Proactive Management

While there are many different philosophies of management, two of the most prominent ones are the Proactive and Reactive types of management. Proactive management involves planning in advance for a change or crises whereas reactive management involves the management actions initiated as a reaction to a change or crisis that has already occurred. According;y, a proactive manager is one who proactively capitalizes on the business opportunities and equally focuses on the advance identification and elimination of any risks that are likely to occur in the existing business while a Reactive Manager is the one who takes decisions and actions after the occurrence of a problem or  an event.

Planning ahead for the future is essential for the existence and growth of any organization. Pm4The top management of the company should be proactive in defining its long-term and short-term goals and ensure that they are well aligned with the company’s strategic vision. They should be able to effectively hone the entrepreneurship skills of the employees to proactively develop the business opportunities and establish systems which shall promote proactive management practices in the day-to-day activities of the company.

The key element for establishing a proactive management system is the availability of required information. A proactive manager identifies the sources of information required for managing the business in a proactive manner and institutes mechanisms to ensure the availability of this information as required. For example, a proactive manager may gather the information required for business development through seminars, constructive engagements with existing customers,  industry news letters etc. A proactive Project Manager may also employ appropriate tools and techniques to identify the risks in the business and implement the actions required to mitigate them.

A proactive manager remains open towards changes and practices change management techniques to implement changes which are needed for the sustenance and growth of the business. The very proactive nature of a manager to actively participate in the team tasks may inspire PM2the team members to be more innovative and productive in their areas of work. A proactive manager understands the importance of development of employee skills and plans their enhancement in advance to meet the short-term and long-term goals of the company. In the case of project management, the actions taken by a company towards implementing a proactive project management approach shall increase the trust and confidence of the customer, which in turn shall translate in to better customer relationship and future business prospects. A proactive manager needs to have analytic skills and must be able to identify the strengths, weakness, opportunities and risks from the pattern of available information or data and implement methods to address each one of these areas so as to create a positive outcome.

Being a proactive manager does not mean that one has to exercise strict control on all the activities of the team. However necessary channels may have to be established to obtain the information required for proactive decision-making in a timely manner to facilitate appropriate management actions. Both proactive management and reactive management could be practiced separately or in a combined manner. The more we practice proactive management the lesser will be the losses and the requirement for reactive management. More often than not it is the practice of proactive management principles that gives better return for the company which explains the reason for this to be the preferred form of management for the present day organizations.