വെറുപ്പിന്റെ വക്താക്കൾ

നന്മയുടെ വെളിച്ചം കെടുത്തുന്നവർ,
ഇവർ വെറുപ്പിന്റെ വക്താക്കൾ;
മനുഷ്യരെ മറന്നവർ മതത്തെ പുണരുന്നു,
മനസ്സിനെ അകറ്റുന്നു, മരണം വിതയ്ക്കുന്നു…

ദരിദ്രനെ ഇകഴ്ത്തുന്നു,

ധനികനെ വാഴ്ത്തുന്നു,
ഇവർ നാടിന്റെ വർളർച്ചയെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നു…

നുണകൾ പരത്തുന്നു,
ബന്ധങ്ങൾ മറക്കുന്നു,
ഒരുമയുടെ ശീലങ്ങൾ
തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു…

ഇവർക്കില്ല ആദർശം,
ഇവർക്കില്ല ആശയം,
ഇവർക്കുള്ളതൊക്കെയും അധികാര ലക്ഷ്യങ്ങൾ…

വെറുപ്പിന്റെ കൈകളെ നാം തരിച്ചറിയണം,
കളവിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നായി തകർക്കണം;
ഇരുൾ വീണ വഴികളിൽ വെളിച്ചം പകരണം,
നാടിന്റെ നമയെ നാം ഇനി കാക്കണം…

ചുവപ്പ്

രക്തം നൽകുവാൻ ചെന്നു,
ചോദ്യാവലി കയ്യിൽ തന്നു,
കണ്ടില്ല  ഞാൻ അതിൽ എങ്ങും,
എൻ മതം ഏതെന്ന ചോദ്യം…

ഹിന്ദുവിൻ രക്തം ചുവപ്പ്,
അഹിന്ദുവിൻ രക്തവും ചുവപ്പ്,
അങ്ങുന്നിൻ രക്തം ചുവപ്പ്,
അടിയന്റെ രക്തവും ചുവപ്പ്…

രക്തത്തിനില്ല ജാതി-മതമൊന്നും,
വിശപ്പിനുമില്ല ജാതി-മതമൊന്നും,
തുലയട്ടെ ജാതി-മത വൈര്യം,
പൂത്തുലയട്ടെ മനുഷ്യത്വം എങ്ങും…

Kerala Flood 2018 – We Shall Overcome

A BOOKLET OF CALIBRATED RECOMMENDATIONS FOR SURVIVORS, CITIZENS, COMMUNITIES AND EXPERTS


FB_IMG_1535557230775

EXPERT ADVISERS

DR. MURALEE THUMMARUKUDY
Chief of Disaster Risk Reduction
United Nations Environment Program
DR. MUHAMED ISMAIL PM
President, Indian Academy of Pediatrics

COMPILED BY:
AMITH PADIATH
ARSHAD TK
ARSHID PADIATH

മഴ വന്നു

മഴ വന്നു…
മനുഷ്യത്വം ഉണർന്നു…
മത ഭ്രാന്ത് അടങ്ങി…

ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്താൽ
കഴുകി കളയണം,
ജാതി മത സ്പർദ്ധകളും
വെറുപ്പിന്റെ നിറങ്ങളും…

തളിർക്കണം മനസ്സുകളിൽ
ഒരുമയുടെ പൂമരങ്ങൾ,
വളരണം നാടാകെ
സ്നേഹ സൗഹാര്‍ദങ്ങള്‍…

United India – United Indians

The attempt to divide India by polarizing the population on the basis of religion and caste to achieve by power is at its peak today. The rightist and communal forces are manipulating the social engineering concepts and destroying the social fabric of our country to achieve their petty political ambitions. The fact that majority of the Indian population are followers of one religion or other makes it easy for these communal manipulators to influence the respective target groups and align a good part of such population to dance to their  political tunes. India PoliticsThe methodology adopted here is quite simple- people are spiritually bonded to their religion or caste,  and the right wing political parties are cleverly associating themselves to such religious and caste groups, there by indirectly establishing their connectivity with large masses of population and ensuring their political loyalty with the least amount of effort.

The society that we live today has been communally poisoned by these perpetrators of politics of hate. The seeds of religious and caste based extremism are being planted in to the young minds by groups affiliated to these political parties, there by ensuring that their political base not only remains safe but also get extended to the generations to come. Aligning religious groups by inducing hatred and enmity in their minds towards the followers of other religions seems to be the growth mantra for these divisive elements.

To further complicate the peaceful social coexistence of diverse religious and cultural population, the right wing extremists are also associating a false sense of nationalism and nationalistic pride to justify their divisive acts based on the principe of divide and rule. Anything and everything happening in our country is given a dirty twist to further the polarisation and venomous hatred camouflaged under the cover of nationalistic or developmental agendas.

It’s a fact that these anti social communal elements have managed to cause damage to the social fabric of our country to some extent. They have been successful to grab the power through their divisive politics and unconstitutional acts with the support of like minded groups.

Red India

We have now reached a stage where the socialist and secular minds of India needs to come together with a sense of urgency to stop these power hungry hate mongers from spreading any more communal filth and causing further damage to our society. We need to stand up against these evil negative political groups and work towards establishing a safe, peaceful and harmonious society, which upholds humanity and unity in diversity, for the generations to come. The voices arising from all parts of India against the communal forces and their fascist policies shows that the true spirit of nationalism and brotherhood is still alive in the minds of  Indians, and that our country could be saved from the clutches  of these right wing pseudo national perpetrators of divisive politics.

The writing in the wall is very clear- it’s now or never….

Previous Older Entries Next Newer Entries