നന്മ

നന്മ മനസിൽ പേറി നടന്നാൽ,
നല്ലതു നമ്മൾക്കു വന്നു ചേരും;
വിദ്യതൻ പാഠങ്ങൾ സായത്വമാക്കിയാൽ,
വിജയം കൂട്ടിന് എന്നും വരും.

തെളിമയോടുള്ളൊരു സ്വപ്നങ്ങൾ ഒക്കെയും,
യാഥാർഥ്യമാകുന്ന കാലം വരും;
എളിമയോടുള്ളൊരു ജീവിതയാത്രയിൽ,
ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും കൂടെ വരും.

ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൽ നാട്യകൾ ആടിയാൽ,
നാടാകെ നമ്മളെ മാറ്റിനിർത്തും;
ഒരുമയോടൊന്നായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയാൽ,
ജീവിത നേട്ടങ്ങൾ നിരയായി വരും.

Reunion…. വീണ്ടും97

Veendum 97 – A magical reunion

Veendum97

Click here to download the template of College Reunion Planning Sheet

Challenges in Naval Ship Maintenance

SUMMARY

The challenges associated with the maintenance of a naval ship start right from the conceptual stage of the ship building up until the disposal of the ships. The selection of the most appropriate maintenance strategy for the life cycle of the ship plays a key role in optimizing the maintenance efforts and reducing the overall cost of the ship’s maintenance.

Unlike the commercial ships, the range of expertise and skills required for maintaining a naval ship and equipment onboard is very large. The inherent complexities and the risks associated with the naval ship systems make the task of determining the best maintenance strategy for them very effortful. The enhanced operational demands of the naval forces due to the current political scenarios across the world make it difficult for the authorities to make the ship available for the maintenance in accordance with its upkeep plan. Another key factor which makes the naval ship maintenance quite challenging is the varied age of the ships in any leading naval force, which normally ranges from the newly commissioned ships to those which have completed more than 20 years in service.

Maintenance of a naval ship not only involves the design of an efficient Maintenance Management System but also the selection and implementation of the right combination of maintenance strategies. This paper is an attempt to identify the challenges associated with the maintenance of naval ships in order to negotiate them for optimizing the maintenance efforts.  

RINA Warship 2016 – International Conference – Technical Paper

Paper Presented at the RINA Warship 2016 International Conference in UK

LIFE CYCLE MANAGEMENT MATRIX – OPTIMISING LIFE CYCLE MAINTENANCE OF NAVAL SHIPS

Click here to read the full paper…

ArshadTK Warship

നാളുകൾ…

ഇന്നലെ

എന്നും മനസ്സിന്റെ കോണിൽ കിടക്കുന്ന സുഖമുള്ള നൊമ്പരമാണിന്നലെ,
ഓർക്കുവാനായിരം നനവുള്ള ഓർമ്മകൾ കൂട്ടമായ് പാർക്കുന്നൊരിടം ഇന്നലെ;
ഒരുമയോടൊന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ നന്മതൻ പാഠങ്ങൾ ഓരായിരം,
നാട്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു നാളെയ്ക്കായ് ഒന്നായി പൊരുതിയ പേരായിരം…

ഇന്ന്

ജീവതമെന്നൊരു യാത്രയിൽ നാം ഇന്നും അലസമായ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിടുമ്പോൾ,
നാം വന്ന വഴികളിൽ, നാം നിന്ന നിലങ്ങളിൽ,
നമ്മുടെ മുദ്രകൾ പതിഞ്ഞിടുമ്പേൾ,
സ്മരിക്കണം സാദരം നമ്മുടെ നാളുകൾ നല്ലതായ് നൽകുവാൻ നടന്നവരേ,
നാടിൻ നന്മകൾ നമ്മൾക്കു കാണുവാൻ സൂക്ഷ്മതയോടെ കരുതിയോരെ…

കാടായ കാടെല്ലാം വെട്ടിനിരത്തുമ്പോൾ,
പാടങ്ങൾ ഒക്കെയും മണ്ണിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ,
ഇന്നു നാം അറിയണം നമ്മുടെ ചെയ്തികൾ,
നാടിനു നൽകുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ,
പിന്നെ നാട്ടാർക്കു നൽകുന്ന ദുഖ:ങ്ങളെ…

നാളെ

ഇന്നലെ രാവിൽ അലിഞ്ഞിടുമ്പോൾ,
ഇന്നിന്റെ ഭംഗി മറഞ്ഞിടുമ്പേൾ,
നാളെ തൻ സത്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നഗ്നമായ് മറമാറ്റി തെളിഞ്ഞിടുമ്പോൾ,
ഓർക്കണം സോദരേ നാളെത്രയായാലും,
നാം ചെയ്യും നന്മകൾ നാളെതൻ രക്ഷകർ,
നാം ചെയ്യും തിന്മകൾ തന്നിടും ശിക്ഷകൾ…

Ps of Project

(Text to be updated)

In any project there are several important factors which determines it’s prospects for success or failure. In this article the attempt is to focus of the ‘P’ factors which fall in to this category.

 • Planning
 • PriorityPs of Project
 • Perfection
 • Preparation
 • Power
 • Progress
 • People
 • Professionalism
 • Popularity
 • Processes
 • Procedures
 • Practicality
 • Prevention
 • Politics
 • Past Experiences
 • Partiality
 • Partnership
 • Prejudice
 • Proficiency
 • Pellucidity
 • Participation

(Abstract of article)

Clean India – In the real sense

CleanIndia

The ‘Clean India’ campaign launched by our Prime Minister Mr. Narendra Modi is surely a mission which was long overdue to be undertaken. The key to the successes of this campaign will be the cultural change which needs to be inculcated in to the minds of our people who never think twice before littering in the public places. It is required to develop a sense of responsibility in the minds of every individual to ensure that our country is kept clean and tidy in the same manner as they would like to keep their homes. This campaign is surely a right step in the right direction to propel our country’s march towards becoming a developed nation.

For the ‘Clean India’ campaign to be successful in all respect, it would be necessary for the authorities to focus on the elimination of causes which leads to an unclean India. It’s high time that we address the issue of lack of toilets in our country. The lack of proper waste management system too is a matter of concern. The lessons of personal hygiene and cleanliness needs to be taught to every individual and stringent rules and regulations are to be put in place by the government to punish those who are guilty of begriming and polluting our country.

While the ‘Clean India’ campaign would help us in making our country physically clean, a similar campaign needs to be launched by each citizen of India to clean our country from the other evils which are threatening to damage our society and the place we live. The most dangerous among them is the fire of communalism and terrorism that are being ignited in the minds of our people by religious and political groups who stand to get benefitted in vote politics by dividing the society. The incidents of communal violence and terrorist activities which were orchestrated by these anti social elements in recent past have scarred the social fabric of our country to such an extent that polarization created by it now threatens to live at large not only in the minds of people who were directly affected by it but also in the minds of the generations to come. The real act of cleaning India would be by eliminating the scars thus created and also socially eliminating the forces which were responsible for the creation of such scars.

Another evil which needs to be cleaned from our society is that of corruption and red tape that exists among the political and the bureaucratic fraternity. The cases of corruption which have been exposed by the media recently shows that our country is ahead in one area for sure – the art of corruption. Corruption has become a part of our social living and it seems to be accepted as a part of our culture. This thought and culture needs to be cleaned from the society before it derails our positive efforts to make India a developed country.

The real ‘Clean India’ also means that we eliminate the causes that pollute our nature and exploit our natural resources. An ideal ‘Clean India’ should also ensure that we have ‘Green India’. The authorities will have to get serious about the preservation of our nature and focus on the strict implementation of rules and regulations in this direction.

There are several other evils in our society which also needs to be cleaned on priority. It is the duty and responsibility of all Indians to play our part in the real clean up of India. Let’s launch ourselves in to this campaign to ‘Clean India’ in the real sense to ‘Save India’.

Previous Older Entries Next Newer Entries