മഴ വന്നു

മഴ വന്നു…
മനുഷ്യത്വം ഉണർന്നു…
മത ഭ്രാന്ത് അടങ്ങി…

ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്താൽ
കഴുകി കളയണം,
ജാതി മത സ്പർദ്ധകളും
വെറുപ്പിന്റെ നിറങ്ങളും…

തളിർക്കണം മനസ്സുകളിൽ
ഒരുമയുടെ പൂമരങ്ങൾ,
വളരണം നാടാകെ
സ്നേഹ സൗഹാര്‍ദങ്ങള്‍…

Advertisements

United India – United Indians

The attempt to divide India by polarizing the population on the basis of religion and caste to achieve by power is at its peak today. The rightist and communal forces are manipulating the social engineering concepts and destroying the social fabric of our country to achieve their petty political ambitions. Red-EmblemThe fact that majority of the Indian population are followers of one religion or other makes it easy for these communal manipulators to influence the respective target groups and align a good part of such population to dance to their  political tunes. The methodology adopted here is quite simple- people are spiritually bonded to their religion or caste,  and the right wing political parties are cleverly associating themselves to such religious and caste groups, there by indirectly establishing their connectivity with large masses of population and ensuring their political loyalty with the least amount of effort.

The society that we live today has been communally poisoned by these perpetrators of politics of hate. The seeds of religious and caste based extremism are being planted in to the young minds by groups affiliated to these political parties, there by ensuring that their political base not only remains safe but also get extended to the generations to come. Aligning religious groups by inducing hatred and enmity in their minds towards the followers of other religions seems to be the growth mantra for these divisive elements.

To further complicate the peaceful social coexistence of diverse religious and cultural population, the right wing extremists are also associating a false sense of nationalism and nationalistic pride to justify their divisive acts based on the principe of divide and rule. Anything and everything happening in our country is given a dirty twist to further the polarisation and venomous hatred camouflaged under the cover of nationalistic or developmental agendas.

It’s a fact that these anti social communal elements have managed to cause damage to the social fabric of our country to some extent. They have been successful to grab the power through their divisive politics and unconstitutional acts with the support of like minded groups.

Red India

We have now reached a stage where the socialist and secular minds of India needs to come together with a sense of urgency to stop these power hungry hate mongers from spreading any more communal filth and causing further damage to our society. We need to stand up against these evil negative political groups and work towards establishing a safe, peaceful and harmonious society, which upholds humanity and unity in diversity, for the generations to come. The voices arising from all parts of India against the communal forces and their fascist policies shows that the true spirit of nationalism and brotherhood is still alive in the minds of  Indians, and that our country could be saved from the clutches  of these right wing pseudo national perpetrators of divisive politics.

The writing in the wall is very clear- it’s now or never….

നന്മ

നന്മ മനസിൽ പേറി നടന്നാൽ,
നല്ലതു നമ്മൾക്കു വന്നു ചേരും;
വിദ്യതൻ പാഠങ്ങൾ സായത്വമാക്കിയാൽ,
വിജയം കൂട്ടിന് എന്നും വരും.

തെളിമയോടുള്ളൊരു സ്വപ്നങ്ങൾ ഒക്കെയും,
യാഥാർഥ്യമാകുന്ന കാലം വരും;
എളിമയോടുള്ളൊരു ജീവിതയാത്രയിൽ,
ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും കൂടെ വരും.

ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൽ നാട്യകൾ ആടിയാൽ,
നാടാകെ നമ്മളെ മാറ്റിനിർത്തും;
ഒരുമയോടൊന്നായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയാൽ,
ജീവിത നേട്ടങ്ങൾ നിരയായി വരും.

Challenges in Naval Ship Maintenance

SUMMARY

The challenges associated with the maintenance of a naval ship start right from the conceptual stage of the ship building up until the disposal of the ships. The selection of the most appropriate maintenance strategy for the life cycle of the ship plays a key role in optimizing the maintenance efforts and reducing the overall cost of the ship’s maintenance.

Unlike the commercial ships, the range of expertise and skills required for maintaining a naval ship and equipment onboard is very large. The inherent complexities and the risks associated with the naval ship systems make the task of determining the best maintenance strategy for them very effortful. The enhanced operational demands of the naval forces due to the current political scenarios across the world make it difficult for the authorities to make the ship available for the maintenance in accordance with its upkeep plan. Another key factor which makes the naval ship maintenance quite challenging is the varied age of the ships in any leading naval force, which normally ranges from the newly commissioned ships to those which have completed more than 20 years in service.

Maintenance of a naval ship not only involves the design of an efficient Maintenance Management System but also the selection and implementation of the right combination of maintenance strategies. This paper is an attempt to identify the challenges associated with the maintenance of naval ships in order to negotiate them for optimizing the maintenance efforts.